Attachment: پروژه ی شیشه بالکنی و سقف سکوریت،ولنجک

Attachment: پروژه ی شیشه بالکنی و سقف سکوریت،ولنجک

جام تراس پروژه ی شیشه بالکنی و سقف سکوریت،ولنجک

رویکردهای اشتباه ساختمان سازی در کشور منجر به پایین آمدن کیفیت محیط زیست شده است و یک محیط آلوده را بوجود آورده است برای ساختمان سازی بهینه و کمک به کم کردن آلودگی محیط زیست متریال های استفاده شده در سازه اهمیت زیادی می یابد.استفاده از شیشه بالکنی و شیشه سکوریت مطلوب منجربه استفاده کمتر از انرژی می گردد و به بهینه شدن فضای محیط زیست کمک می کند چرا که از مصرف زیاد سوخت جلوگیری به عمل می آورند که همین کار میزان انتشار آلاینده ها را به نحو مطلوبی کاهش می دهد و همه اینها کشور را به سوی استفاده از روش های مطلوب سوق می دهد.