Attachment: آلاچیق شیشه ای

Attachment: آلاچیق شیشه ای

جام تراس آلاچیق شیشه ای

می توان گفت که آلاچیق شیشه ای نوعی سایبان یا اقامتگاهی موقت است که رهگذران از آن برای استراحتی کوتاه از آن استفاده می کنند. این نوع سازه با مصالحی متفاوت از آنچه در ساختمان سازی استفاده شده ساخته می شود.
معمولا برای طراحی آلاچیق شیشه ای به چگونگی همخوانی با دیگر عوامل، موقعیت زمین و ایده طراح توجه ویژه می گردد.