Attachment: پارتیشن شیشه ای متحرک

Attachment: پارتیشن شیشه ای متحرک

جام تراس پارتیشن شیشه ای متحرک

پارتیشن به معنای جداکننده و تقسیم کننده بکار می رود که منظور تقسیم بندی یک مکان بزرگ یا کوچک به دو یا چندین اتاق کوچکتر و مجزا تبدیل می شود. جداکننده ها از کمترین ضخامت , که پارتیشن با MDFبه ضخامت ۸میلیمتر است تا بیشترین ضخامت کهMDF به ضخامت ۲۵میلیمتراست تقسیم بندی میشوند.
جداسازی کامل یا تقریبی فضاهای مختلف از یکدیگر است. این عملکرد در محیط های اداری و دیگر فضاها می‌تواند نقش مهمی را در دکوراسیون ایفا کند.