Attachment: پارتیشن شیشه ای متحرک

Attachment: پارتیشن شیشه ای متحرک

جام تراس پارتیشن شیشه ای متحرک

ارتفاع پارتیشن در مدل های مختلف کاملا اختیاری بوده و می توان با توجه به نیاز از پارتیشن متحرک با ارتفاع مناسب استفاده کرد. بطور مثال در فضاهایی می خواهید فقط حریم کاری پرسنل مشخص شود ولی آنها بتوانند در موقع لزوم با یکدیگر ارتباط ایجاد کنند می توان از پارتیشن های متحرک کوتاه استفاده کرد به طوری که کارکنان در هنگام ایستادن یکدیگر را بینند در این حالت معمولا از ارتفاع۱۲۰تا۱۵۰ استفاده می شود که میتوان با ۲۰تا ۴۰سانتیمتر از پارتیشن را پنجره و مابقی را پانل استفاده کرد.
در مواقعی که نیاز به دیوار داشته و هدف جداسازی کامل فضاها از یکدیگر باشدو کاربران نیاز به حریم خصوصی دارند باید ارتفاع پارتیشن را تا سقف ادامه داد تا فضا ها دارای یک دیوار کامل شوند.