Attachment: پارتیشن-شیشه-ای-اداری-۳۱۸-۱۷۹

Attachment: پارتیشن-شیشه-ای-اداری-۳۱۸-۱۷۹

جام تراس پارتیشن-شیشه-ای-اداری-318-179

پارتیشن های شیشه ای برای تفکیک فضاها مورد استفاده قرار گرفته اند.