قیمت محصولات

کد کالاشرح کالاواحدقیمت فروش به مشتری
۱ریل بالامتر طول۲,۱۸۳,۲۸۰
۲شیشه گیر بالامتر طول۱,۳۹۰,۸۴۰
۳شیشه گیر پایینمتر طول۸۵۶,۲۴۰
۴ریل کناریمتر طول۳۲۲,۰۸۰
۵پین بالای تجاریعدد۶,۲۹۴
۶مویی ۱۵ mmمتر طول۳۶,۹۴۶
۷درپوش شیشه گیر بالاجفت۹۲,۳۴۰
۸درپوش شیشه گیر پایینجفت۵۰,۲۷۵
۹قفل توکار پنل متحرکعدد۲۵۴,۲۴۸
۱۰قفل فنری پدالیعدد۷۴۸,۷۸۸
۱۱فرچه ۹۰ cm۹۰cm۳۱۸,۵۶۳
۱۲چرخ تجاریعدد۸۲۳,۵۲۸
۱۳گونیای فلزیعدد۳,۳۳۶,۷۰۷
۱۴سه راهی فلزیعدد۳,۳۳۶,۷۰۷
۱۵قفل کمریعدد۶۸۷,۵۰۰
۱۶دستگیرهعدد۸۲۵,۰۰۰
۱۷جوینت یک لبه ۱۰ mmمتر طول۱۳۷,۵۰۰
۱۸لولاجفت۵۲۹,۵۷۰
۱۹ناودانی تجاریعدد۳۹۳,۸۲۵