Attachment: سقف رولینگ

Attachment: سقف رولینگ

جام تراس سقف رولینگ

این سیستم با قابلیت باز و بسته شدن بصورت عمودی و کشویی منحصر بفرد بوده و تنها سقف متحرک آلومینیومی با قابلیت تاشو در سراسر جهان می باشد.
زمانی که تمایل داشته تا از تمام آفتاب روز یا نمای شب لذت ببرید، این پانل ها تا انتها جمع می شوند و خواست شما را فراهم می آورند.
آب بند بودن سقف های رولینگ امکان استفاده از فضای زیر سقف را در چهار فصل سال امکانپذیر می نماید.