Attachment: درب آلومینیومی کشویی

Attachment: درب آلومینیومی کشویی

جام تراس درب آلومینیومی کشویی

استفاده از درب شیشه‌ای در ورودی ساختمان‌ها و جداسازی محیط های داخلی از هم توسط این درب‌ها، نمای بسیار زیبا و خاصی به ساختمان یا محل کار شما داده می‌دهد. درب شیشه‌ای قابلیت انطباق با کلیه‌ی سیسستم‌های کنترل تردد را دارا می باشد. بدین وسیله می‌تواند ورود و خروج افراد را کنترل کرده و محدودیت دسترسی ایجاد کند.