درباره ما

درباره-ما-جام-تراس-سقف-متحرک

درباره جام تراس

در سـال 1387شـرکت مهندسـی جـام تـراس بـا نـگاه متفـاوت بـه صنعـت طراحـی سـاختمان در قالـب شـرکت مهندسـي بـا مسـئوليت محـدود فعالیـت خـود را آغـاز نمـود. در طـــی ایـــن سـالها بهرهمندی از ایدههـای خـــاق و نوآورانـــه تحـــت مدیریتـــی یکپارچــه، زمینــه طراحـی و تولیـد سيسـتم در و پنجـره هـای تاشـو و ريلـی را بـه عنـوان یکـی از زیـر شـاخه هـای فعالیـت خـود در کیفیتــی همــگام بــا برندهــای پیشـرو بـرای مـا رقـم زده اسـت.
مدیریــت یکپارچــه و نظــارت جامــع بــر تمــام ابعـــاد، در مســـیر ارائــه محصـــولات باکیفیت، بهبــود مســـتمر و جلـــب رضایـــت مشـــتریان پایههـای اصلـی مدیریـت درونگروهـی ماسـت. جـام تـراس مســـئولیت برنامه ریزی، هدایـــت و کنتـــرل بخشهای تحـــت نظـــارت خـــود را بـــر اســـاس اهـــداف برنـــد، پشـــتیبانی میکننـد.
مــا بــا اتــکا بــه فنــون و قواعــد مديريــت نويــن در کنــار دانــش و تجربــه مديــران خــود، بــا طراحــی و توليــد سيســتم در و پنجرههــای تاشــو و ريلــی ابــداع بزرگــی در عرصــه صنعــت و ســاختمان پديــد آوردهایــم.

اهداف بنیادین
جام تراس در حال ساختن دنیای فرداست، ارزشهای ما رفتارهای مورد انتظاری است که بر اعتقادات و اولویتهای ما متکی است.
زیربنای ارزشها در جام تراس
خدمت به انسانها، صداقت و مسئولیت پذیری، کار سخت و امین، دانش و تجربه، کار تیمی و در پایان پاسخگویی در اتمام کار

ماموریت
ماموریت ما این است: ساختن.
مهم نیست که چگونه شما وظیفه ما را بیشتر توصیف می کنید، خواه اینکه ...
با کیفیت و طبق زمانبندی و بودجه ساختن، با مهارت و چیره دستی ساختن، با عشق ساختن، با احترام ساختن، ایمن ساختن، سودده ساختن یک چیز به همین شکل باقی مانده است، رسالت و هدف ما ساختن است.

چشم انداز
چشـمانداز مـا سرچشـمه تـاش مـداوم مـا بـرای خارقالعـاده بـودن اسـت. مـا مـی خواهیـم یکـی از بـا ارزش ترین،خاقانـه تریـن، تحسـین برانگیزتریـن شـرکتهای جهـان باشـیم

در صورتی که در مورد محصولات جام تراس به سوالی برخوردید، با ما در تماس باشید و یا از طریق ثبت درخواست آنلاین پیغان خود را بگذارید، همکاران ما در اسرع وقت جوابگوی سوالات شما خواهند بود.

ثبت درخواست