Attachment: بالکن-شیشه-ای-تهران-۳۱۸-۱۷۹

Attachment: بالکن-شیشه-ای-تهران-۳۱۸-۱۷۹

جام تراس بالکن-شیشه-ای-تهران-318-179

تصویر شیشه بالکنی در نمایی از تهران