Attachment: سقف-متحرک-رولینگ-آلومینیومی-جام-تراس

Attachment: سقف-متحرک-رولینگ-آلومینیومی-جام-تراس

جام تراس سقف-متحرک-رولینگ-آلومینیومی-جام-تراس

این سیستم با قابلیت باز و بسته شدن بصورت عمودی و کشوئی منحصر به فرد بوده و تنها سقف متحرک آلومینیومی با قابلیت تاشو میباشد .آب بند بودن سقف رولینگ امکان استفاده از فضای زیر سقف را در چهار فصل سال مهیا میکند پانل های آلومینیومی در این سیستم برای ایجاد حالت سایه و روشن حول محور خود میچرخد که فضاسازی زیبایی از نور و سایه را فراهم می آورذ .