Attachment: هتل-بزرگ-فردوسی

Attachment: هتل-بزرگ-فردوسی

هتل-بزرگ-فردوسی

نمونه بالکن شیشه ای در هتل بزرگ فردوسی