برج-اساتید-الهیه-شیشه-بالکن

بالکن شیشه ای جام تراس

برج اساتید الهیه شیشه بالکن، استفاده از شیشه های تاشو در تراس واحدها