پروژه بالکن شیشه ای برج زنبق_زعفرانیه

%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%a7%d9%84%da%a9%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%ac-%d8%b2%d9%86%d8%a8%d9%82-%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b7%d8%b9-%da%a9%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%b2

 

%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%a7%d9%84%da%a9%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%ac-%d8%b2%d9%86%d8%a8%d9%82-%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b7%d8%b9-%da%a9%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%b2

 

%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%a7%d9%84%da%a9%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%ac-%d8%b2%d9%86%d8%a8%d9%82-%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b7%d8%b9-%da%a9%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%b2بال