Attachment: بالکن-شیشه-ای-جام-تراس

Attachment: بالکن-شیشه-ای-جام-تراس

جام تراس بالکن-شیشه-ای-جام-تراس

استفاده از بالکن های شیشه ای جام تراس در استفاده بهینه از فضای مورد استفاده تاثیر بسزایی دارد و به دلیل تنوع در طرح و اندازه بسیار پرکاربرد میباشد.