Attachment: سیستم-های-شیشه-ثابت-جام-تراس-(Face-Cap)

Attachment: سیستم-های-شیشه-ثابت-جام-تراس-(Face-Cap)

شیشه ثابت جام تراس

شیشه های ثابت جام تراس دارای تنوع در طرح و اندازه مناسب برای استفاده در ساختمان هایی که از نمای شیشه ای استفاده میکنند .