آرشیو ماهانه : خرداد ۱۳۹۱

مزایای بالکن شیشه‌ای جام تراس نمای یکدست شیشه ای برای فضای پروژه به هر طولی که باشد بدون هیچ ستون و مانع دید. در فصول مناسب سال جام تراس بالکنی این امکان را برای بهره بردار مهیا می کند که سیستم را به راحتی باز کرده و از هوای آزاد بهره مند گردد. مسیر ورود پرندگان، […]