Attachment: پارتیشن-شیشه-ای-اداری-۳۱۸-۱۷۹

Attachment: پارتیشن-شیشه-ای-اداری-۳۱۸-۱۷۹

راهرو ایجاد شده با استفاده از پارتیشن های شیشه ای جام تراس

پارتیشن های شیشه ای برای تفکیک فضاها مورد استفاده قرار گرفته اند.