Attachment: لوگوی-هتل-جام-تراس-۱۶۰-۱۶۰

Attachment: لوگوی-هتل-جام-تراس-۱۶۰-۱۶۰

جام تراس لوگوی-هتل-جام-تراس-160-160

لوگو برای هتل با باکن شیشه ای