Attachment: لوگوی-سالن-ورزشی-۱۶۰-۱۶۰

Attachment: لوگوی-سالن-ورزشی-۱۶۰-۱۶۰

جام تراس لوگوی-سالن-ورزشی-160-160

لوگو برای معرفی شیشه بالکنی استفاده شده در سالن ورزشی.