Attachment: ۱۳

Attachment: ۱۳

سقف شیشه ای جام تراس

سقف های شیشه ای ترکیبی زیبا از شیشه به جای مصالح رایج سقف ساختمان میباشد و سازگار با محیط زیست میباشد استفاده از سقف های شیشه ای در ساختمان ترکیبی از طرح های مختلف را در اختیار شما میگذارد جام تراس پیشگام در عرضه شیشه های سقفی میباشد .