Attachment: شیشه-سکوریت-با-فریم-باریک-۳۱۸-۱۷۹

Attachment: شیشه-سکوریت-با-فریم-باریک-۳۱۸-۱۷۹

شیشه سکوریت همراه با فریم باریک

استفاده از شیشه سکوریت با فریم باریک در جدا کردن فضای داخلی و بیرونی