Attachment: بنر-سقف–متحرک-رستوران-جام-تراس۱۸۰۰×۶۰۰

Attachment: بنر-سقف–متحرک-رستوران-جام-تراس۱۸۰۰×۶۰۰

جام تراس بنر-سقف--متحرک-رستوران-جام-تراس1800×600

از پروژه های اجرا شده توسط گروه مهندسی جام تراس و به کارگیری بنر سقف متحرک در آن میباشد.