Attachment: بنر-سقف–متحرک-رستوران-جام-تراس۱۸۰۰×۶۰۰

Attachment: بنر-سقف–متحرک-رستوران-جام-تراس۱۸۰۰×۶۰۰

اجرای سقف متحرک توسط گروه مهندسی جام تراس

از پروژه های اجرا شده توسط گروه مهندسی جام تراس و به کارگیری بنر سقف متحرک در آن میباشد.