Attachment: بنر-بالکن-شیشه-ای-جام-تراس

Attachment: بنر-بالکن-شیشه-ای-جام-تراس

جام تراس بنر-بالکن-شیشه-ای-جام-تراس

این سری از بالکن های شیشه ای برای حفاظت و جلوگیری از ورود آلودگی و همچنین جهت زیباسازی کاربرد دارد و قابل عرضه در جام تراس میباشد.